Hiển thị Twitter theo count như text bình thường trên website

Cách dễ nhất để hiển thị theo Twitter là bằng cách sử dụng các Twitter follow button  Nhưng nếu bạn không muốn làm chậm trang web của bạn xuống bởi loading twitter’s script?? Hoặc nếu bạn đang làm một cái gì đó rất tùy chỉnh và cần để hiển thị twitter theo twitter follower count […]

Continue reading