Có thể bạn không biết WordPress có cấu hình Trick hữu ích

Nếu functions.php là đĩa đơn tập tin quan trọng nhất trong theme’s WordPress của bạn, sau đó wp-config.php là đĩa đơn tập tin quan trọng nhất trong toàn bộ cài đặt WordPress của bạn. Tập tin này có thể được sử dụng để cấu hình các function cơ sở dữ liệu, nâng cao hiệu suất, cải […]

Continue reading