Khắc phục: WordPress Memory Exhausted Error – Increase PHP Memory

Chúng tôi đã chuyển rất nhiều trang web của khách hàng, và đôi khi một lỗi WordPress Memory Exhausted Error – Increase PHP Memory xuất hiện khi kích hoạt một plugin mới hoặc làm một số nhiệm vụ khác. Thông thường các lỗi như thế này: Chúng tôi nhận được một email từ một người […]

Continue reading